Reklamační řád

Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen OZ) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše v účinném znění a vztahuje se na zboží zakoupené na našem e-shopu kupujícím, který je spotřebitelem, kterým je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Prodávajícím je obchodní společnosti The BIKE s.r.o. se sídlem Habrová 873 Jesenice, 25242, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 251436, IČ: 04649591, DIČ: CZ04649591 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetových adresách: thebike.cz a cyklosport-jesenice.cz (dále jen Prodávající). Kupující převzetím zboží od Prodávajícího, nebo převzetím zboží na poště či od přepravce souhlasí s tímto reklamačním řádem, který v souladu s čl. 7.6. Obchodních podmínek upravuje práva z vadného plnění a postup jejich uplatnění, tedy reklamaci zboží.

 

I. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REKLAMACE

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží ve lhůtě pro uplatnění práv z vadného plnění vada (viz čl. 7.2. Obchodních podmínek), má kupující právo tuto vadu reklamovat.
Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu lhůtyk uplatnění práv z vadného plnění v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
Práva z vadného plnění zanikají uplynutím lhůty k uplatnění práv z vadného plnění.

Je-li na zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení OZ o záruce za jakost.

II. LHŮTA K UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva z vadného plnění lze uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím, pokud není v záručním listu uvedena lhůta delší; v případě použitého zboží platí lhůta 12 měsíců Po dobu od uplatnění práva z vadného plnění až do okamžiku, kdy kupující po skončení reklamačního řízení byl povinen věc převzít, lhůta k uplatnění práv z vadného lnění neběží. Lhůtu k uplatnění práv z vadného plnění nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

Lhůta k uplatnění práv z vadného plnění běží od okamžiku, kdy je zboží kupujícímu odevzdáno, příp. doručeno. Má-li koupené zboží uvést do provozu někdo jiný než Prodávající, běží lhůta k uplatnění práv z vadného plnění až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.


 III. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Záruka za jakost ani práva z vadného plnění se nevztahují ve smyslu ust. § 2167 OZ na běžné opotřebení zboží nebo jeho částí způsobené jeho obvyklým užíváním, na vady vzniklé nesprávným použitím, nepřiměřeným zacházením, mechanickým poškozením zboží, nesprávnou obsluhou zboží nebo nedovolenými pokusy o opravu zboží. U věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Jde-li o zboží použité, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí ze strany kupujícího.

Prodávající neodpovídá za vady, které po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího způsobila vnější událost.

V případě vadného plnění, které je podstatným porušením smlouvy (bez ohledu na odstranitelnost vady) dle ust. § 2106 OZ, má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící věci; na odstranění vady opravou věci; na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

Jaké právo si kupující zvolil je povinen sdělit prodejci při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu poté. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy dle ust. § 2107 OZ, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo kdyby kupujícímu zjednání nápravy působilo značné obtíže.

Dokud neuplatní kupující právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Provedenou volbu práva může kupující změnit bez souhlasu Prodávající jen byla-li žádána oprava vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či je odmítne odstranit, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. O opakovaný výskyt vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

Má-li zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující pouze právo na přiměřenou slevu.

IV. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Místem pro uplatnění reklamace je sídlo Prodávajícího, u kterého bylo zboží zakoupeno. Kupující může uplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na adresu: The BIKE s.r.o. Nákupní 1462, Jesenice 25242. Reklamaci je povinen kupující uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena.

Dále je kupující povinen specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje, a uvést volbu práva z vadného plnění, které uplatňuje. Jakmile kupující uplatní některé z práv z vadného plnění, např. právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s Prodávajícím jinak.

Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, zejména že věc zakoupil u Prodávajícího a kdy ji zakoupil. V případě zaslání zboží přepravní službou je vhodné zejména zaslání kopie nákupního dokladu, popřípadě platný záruční list. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a doloženo potřebnými doklady (účtenka, faktura či záruční list). V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu. Prodávající není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi a příslušenstvím. Reklamované zboží bude přijato k reklamaci, jen jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.

Kupujícímu náleží náhrada nákladů účelně vynaložených při oprávněném uplatnění práva z vadného plnění.

Na žádost kupujícího potvrdí Prodávající rozsah a trvání svých povinností z vadného plnění.

Kupující je povinen oznámit vadu Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

Pro urychlení komunikace žádáme Kupující o označení zásilky obsahující reklamované zboží a shora uvedené doklady nápisem “REKLAMACE – e-shop” a dále o uvedení dostatečných kontaktních údajů, zejména adresy a telefonního čísla.

Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady Prodávajícího.
 

V. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Pokud nedojde k vyřízení reklamace v této lhůtě, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

O tom, kdy bylo právo z vadného plnění uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace (včetně případného písemného odůvodnění zamítnutí reklamace), vydá Prodávající kupujícímu písemné potvrzení.

Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.
 

 

 

Hledat: ""

0 ks
Košík  0 CZK